V nadaljevanju so navedeni garancijski pogoji, ki jih družba BESTWAY EUROPE S.p.A. s sedežem v Via della Resistenza n. 5, San Giuliano Milanese (20098) - Milano, Italija (v nadaljevanju »BESTWAY«) uporablja za izdelke, ki se prodajajo v Evropskem gospodarskem prostoru pod blagovno znamko BESTWAY.

1. Zakonsko jamstvo

1.1 Zakonsko jamstvo določata evropski direktivi 1999/44/EU in 2019/771/EU, katerih namen je zaščititi potrošnika, kot je opredeljen spodaj, v primeru, da ima kupljeno blago ( »izdelki« ) napake glede skladnosti.

Glede na čas nakupa veljajo naslednji predpisi:

 • · Evropska direktiva 1999/44/EU za vse blago, kupljeno 31. decembra 2021 ali prej;
 • · Evropska direktiva 2019/771/EU za vse blago, kupljeno 1. januarja 2022 ali pozneje.

1.2 V skladu z zgoraj navedenimi evropskimi direktivami je potrošnik vsaka fizična oseba, ki kupi izdelek za namene, ki niso povezani z njeno dejavnostjo, trgovino, obrtjo ali poklicem ( »potrošnik« ).

1.3 Zakonsko jamstvo traja 24 mesecev od dobave blaga potrošniku, razen če zakonodaja posamezne države članice Evropske unije ne določa drugače.

1.4 Če potrošnik meni, da je kupil izdelek z napako glede skladnosti, se mora obrniti na svojega prodajalca in uveljaviti ustrezno garancijo.

1.5 Družba BESTWAY zagotavlja garancijo za vse morebitne napake glede skladnosti izdelkov vsem potrošnikom, ki so izdelke kupili neposredno od družbe BESTWAY.

2. Garancija proizvajalca BESTWAY

2.1 Brez poseganja v zakonsko določena jamstva in pravice ter brez poseganja v možnost potrošnika, da aktivira zgoraj navedeno zakonsko jamstvo, družba BESTWAY ponuja dodatno garancijo ( »garancija proizvajalca BESTWAY« ) za morebitne napake v zvezi s skladnostjo za omejen obseg izdelkov.

2.2 Garancija proizvajalca BESTWAY velja samo za nakupe, ki jih opravi potrošnik, tj. za vsak predmet, ki ga posameznik kupi za namene, ki niso povezani z njegovo trgovsko, poslovno ali poklicno dejavnostjo. Na primer, če je potrošnik povezan s podjetjem, ki naše izdelke uporablja v komercialne namene, za izdelek ne velja garancija proizvajalca BESTWAY.

2.3 Garancija proizvajalca lahko aktivira potrošnik izdelka ali prodajalec na drobno pod naslednjimi pogoji.

(a) Seznam kategorij izdelkov, za katere velja garancija proizvajalca BESTWAY:

 • · kompleti Lay-Z-SpaTM
 • · kompleti Lay-Z-SpaTM z brezžičnim dostopom do interneta
 • · zabavna postaja Lay-Z-SpaTM
 • · Fast SetTM (od 183 x 51 cm in več)
 • · Steel ProTM
 • · Steel Pro MaxTM
 • · Power SteelTM
 • · HydriumTM
 • · filtrirna črpalka FlowclearTM
 • · filtrirna črpalka FlowclearTM Skimatic
 • · filter peska FlowclearTM
 • · Grelnik bazena FlowclearTM
 • · Klorinator FlowclearTM
 • · FlowclearTM Swimfinity
 • · Čistilni roboti AquaTronix, AquaGlide, AquaRover
 • · Lestev, samo če je vključena v komplet za bazen
 • · Pokrivala in talne prevleke, samo če so vključene komplet za bazen
 • · Kompleti za vzdrževanje, samo če so vključeni v komplet za bazen
 • · Deska
 • · Deska za supanje Hydro ForceTM
 • · Čoln Hydro ForceTM
 • · Vodni park – Constant Air

(b) Trajanje garancije proizvajalca BESTWAY

Garancija proizvajalca za vse izdelke BESTWAY, navedene v odstavku 2.3 (a) zgoraj, traja 24 mesecev - če zakonodaja posamezne države članice Evropske unije ne določa drugače - od datuma, navedenega na potrdilu o nakupu ali davčnem dokumentu, izdanem ob nakupu.

Da bi se izognili izgubi pravic iz garancije proizvajalca BESTWAY, je treba domnevno neskladnost izdelka BESTWAY sporočiti družbi BESTWAY v dveh mesecih od njenega pojava, kot je opisano v naslednjem odstavku 2.3 (c).

(c) Aktivacija in storitve garancije proizvajalca BESTWAY

Potrošnik ali trgovec na drobno se mora za prijavo domnevne napake v skladnosti izdelka in aktiviranje garancije proizvajalca BESTWAY obrniti na center za pomoč strankam, ki ga zagotavlja družba BESTWAY in se nahaja v državi njegovega prebivališča.

Zahtevek se lahko vloži:

Sporočilo mora vsebovati naslednje podrobnosti:

 • · kontaktni podatki potrošnikov;
 • · datum nakupa in kopijo potrdila o vozovnici ali davčnega dokumenta;
 • · številka artikla;
 • · serijska številka;
 • · opis in/ali slike in/ali videoposnetek napake;
 • · slike in/ali video montaže izdelka;
 • · Vsa druga dokumentacija, ki jo BESTWAY morda potrebuje za preiskavo zahtevka.

Po aktiviranju garancije proizvajalca BESTWAY mora potrošnik družbi BESTWAY posredovati vse zgoraj navedene informacije, ki so ključne za zagotovitev, da lahko družba Bestway analizira poročilo in odpravi težavo v razumnem roku.

Če ena ali več zgornjih zahtev ni izpolnjena, garancija proizvajalca BESTWAY ne bo veljala; vendar potrošnika opozarjamo, da lahko vedno uveljavlja zakonsko garancijo iz odstavka 1 tega dokumenta.

V primeru, da družba BESTWAY ugotovi napako v skladnosti izdelka, bo družba BESTWAY zamenjala samo okvarjene rezervne dele in ne celotnega kompleta. V takem primeru se ne začne novo garancijsko obdobje proizvajalca za rezervni del ali celoten komplet; zato se garancija proizvajalca BESTWAY z zamenjavo okvarjenih delov na noben način ne prekine in/ali ustavi in se nadaljuje z naravnim datumom izteka

Nadomestitev ne bo povzročila nobenih dodatnih stroškov za potrošnika.

Zamenjava trgovcu na drobno, pri katerem je potrošnik kupil izdelek, ne bo povzročila nobenih dodatnih stroškov, razen če ni drugače določeno v trgovinski politiki, s katero se mora trgovec na drobno seznaniti, preden aktivira garancijo proizvajalca BESTWAY. Aktivacija garancije s strani trgovca na drobno pomeni, da trgovec sprejema vse pogoje komercialne politike družbe BESTWAY v skladu z njeno najnovejšo različico.

(d) Omejitve uporabe garancije proizvajalca BESTWAY

Garancija proizvajalca BESTWAY se nanaša izključno na napake v skladnosti proizvodov BESTWAY. Po drugi strani pa v nobenem pogledu ne zajema težav, ki jih je mogoče pripisati različnim vzrokom, kot so na primer, vendar ne omejeno na težave, ki bi lahko nastale zaradi nepravilne namestitve, nepravilne uporabe, slabega ali slabega vzdrževanja, slabega upravljanja, napačne uporabe kemikalij, nepravilnega napajanja, zanemarjanja ali neustrezne uporabe, ravnanja in/ali spreminjanja izdelka BESTWAY, uporabe neprimernih in/ali neoriginalnih dodatkov in/ali rezervnih delov, poškodb, ki so vidne od zunaj in ob dobavi niso bile sporne, poškodb, ki so posledica podnebnih vplivov, kakršne koli napake, ki jih ni mogoče pripisati proizvodnemu problemu, prijave manjkajočih delov po preteku dveh mesecev od datuma nakupa.

Za izdelke Bestway ne velja garancija proizvajalca BESTWAY, če so kupljeni iz druge roke in/ali obnovljeni. Poleg tega jamstva niso prenosljiva na tretje osebe.

Garancija proizvajalca BESTWAY ne zajema izdelkov, ki so bili odprti in/ali obdelani brez soglasja BESTWAY (na primer in ne omejeno na odprtje črpalke).

Garancija proizvajalca BESTWAY ne krije gospodarske izgube zaradi stroškov porabe vode in kemikalij.

Garancija proizvajalca BESTWAY ne velja za materialno škodo, nastalo zaradi nepravilne namestitve in/ali montaže izdelka v skladu z navodili v navodilih za uporabo; na primer za škodo, ki jo povzroči poplava zaradi namestitve izdelka na površino, ki ni ravna in/ali ni primerna.

Za posege in/ali zamenjave ali za izdelek, ki ga je potrošnik ali preprodajalec obravnaval drugače kot na način in pod pogoji, določenimi v sami garanciji BESTWAY, ni mogoče zahtevati povračila.

Zaradi različnih varnostnih in/ali regulativnih standardov, ki se lahko spreminjajo od države do države, družba BESTWAY opozarja potrošnika, da lahko namestitev in/ali uporaba izdelkov BESTWAY v državi, ki ni država, v kateri so bili izdelki kupljeni, povzroči škodo osebam in/ali premoženju in/ali samemu izdelku (ali njegovim posameznim delom). Neupoštevanje tukaj navedenih zahtev lahko povzroči razveljavitev garancije proizvajalca BESTWAY.

(f) Datum začetka veljavnosti

Garancija BESTWAY velja za vsa obvestila, prejeta v skladu z odstavkom 2.3(c) v zvezi z izdelki BESTWAY, ki uporabljajo posebno evropsko direktivo iz člena 1.1 tega dokumenta.

Datum objave: 1. maj 2022.